top of page
NEW_taie logo 2017 final.png

Tìm hiểu thêm về chúng tôi!

Bạn có câu hỏi nào không?

Đối với các câu hỏi chung, vui lòng gọi cho lễ tân chính của chúng tôi từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều (EST): (+1) 416-368-2882

Học Viện quốc tế TAIE

399 Church St.

Toronto, ON, Canada

M5B 2J6

Email: info@taie.ca

bottom of page