top of page
IMG_7587.jpg

sức khỏe và an toàn

NEW_taie logo 2017 final.png

Sức khỏe & An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Đội ngũ quản lý của TAIE và Ủy ban Chung về Sức khỏe & An toàn cam kết luôn giữ an toàn cho học sinh và nhân viên. Điều này thể hiện qua việc viết và sửa đổi các chính sách một cách thường xuyên và tổ chức các cuộc họp hàng tháng để thảo luận về các mối quan tâm của học sinh và nhân viên.

Anchor 1
bottom of page